top of page

Stanovy

 

STADGAR för
Svensk-Tjeckisk-Slovakiska föreningen (STSF)
antagna vid årsmöte den 25 mars 1995
 
§1  Föreningens namn
Föreningens namn är Svensk-Tjeckisk-Slovakiska föreningen.
§2  Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm. Bildas en separat men ändå till STSF knuten förening för geografiskt begränsat område sklla dennas förenings stadgar godkännas av styrelsen i STSF. Sådan förening skall benämnas exempelvis Svensk-Tjeckisk-Slovakiska föreningen i Göteborg.
§3  Föreningens ändamål
Svensk-Tjeckisk-Slovakiska föreningen, som är en partipolitiskt obunden, har till ändamål att främja förbinelserna mellan innevånare i Sverige, Tjeckien och Slovakien inom områden såsom kulltur, vetenskap, näringsliv och idrott, främja samarbete mellan organisationer i de tre ifrågavarande länderna samt att sprida kännedom om Tjeckien och Slovakien i Sverige och vicce versa.
  Föreningen vill också främja vänskapen mellan människor av  olika nationaliteter, ras och religion.
 
§4  Medelmskap
Medlemskap kan erhållas av enskild person, familj eller företag som verkar i samkang med föreningens syfte. Medlemskap erhålles genom erläggande av årsavgiften.
  Medlemskap upphör för medlem som den 1 januari häftar i skuld för två årsavgifter.
  Medlem som motverkar föreningens syften kan uteslutas. Beslut härom tages av styrelsen med två tredjedels majoritet. Beslutet kan omprövas av styrelsen med samma majoritet.
  Tidigare utesluten medlem kan ansöka om nytt medlemskap hos styrelsen/årsmötet.
 
§5  Medlemsavgift
Medlemsavgift faställes vid föreningens årsmöte. Medlem kan stödja föreningens verksamhet ekonomiskt utöver fastställd medlemsavgift.
 
§6  Föreningens möten
Föreningens årsmöte hålles före utgången av mars månad varje år. Vid årsmötet skall verksamhets- och revesionsberättelser behandlas och val förättas.
  Styrelsen skall kalla till årsötet senast 14 dagar före den utsatta mötesdagen. Före årsmötet skall vidare medlem erhålla veksamhetsberättelsen och förslag till dagordning.
  Andra möten och sammankomster hålles på tid som fastställs av styrelsen.
 
§7  Beslutsordning
Beslut i föreningens angelägenheter vid föreningens- och styrelsemöten avgöras med enkel majoritet utom i det fall varom stadgas i §10 i dessa stadgar
  Varje medlem äger en röst och denna kan inte genom fulmakt överlåtas på annan person
  För att ha rösträtt på årsmötet skall medlem ha erlagt avgift senast 14 dagar för detta möte. Beträffande röstning om ansvarsfrihet krävs erlagd medlemsavgift för räkenskapsåret.
  Vid lika röstsiffror i omröstning gäller ordförandens utlagsröst utom vid val, då lottning skall ske.
 
§8  Styrelsen
Moment 1
Föreningens styrelse skall bestå av minst sju ledamöter. Av dessa väljes ordförande särskilt vid årsmötet. Styrelsen väljses för en tid av ett år.
  Uppgår antalet ledamöter till ett jämnt tal skall varje år hälften nyväljas. Uppgår antalet till ett ojämnt tal nyväljes det ena året det mindre antalet nämast hälften och det andra året de övriga.
 
Moment 2
Minst tre suppleanter väljes för en tid av ett år.
 
Moment 3
För att styrelsen skall vara beslutsmässig skall minst hälften av styrelsens ledamöter vara närvarande.
 
Moment 4
Vid förfall för ordinarie ledamot inträder suppleantena i den ordning de blivit valda.
 
Moment 5
Är styrelseledamot utan godkänt förfall frånvarande från tre på varandra följande styrelsesammanträden anses vederbörande ha frånträtt sitt uppdrag och suppleant inkallas.
 
§9  Revisorer och revision
Föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, valda av årsmötet för ett år i sänder. Årsmötet utser också två revisorssuppleanter.
  Revision av av föreningens räkenskaper skall vara avslutas och revisionsberättelse avgiven senast 3 veckor före årsmötet.
 
§10  Föreningens upplösning
Föreningen får inte upplösas med mindre än att två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, därom beslutat med två tredjedels majoritet. Beslut om föreningens eventuella tillgångar fattas av nyssnämnda möten och kan ske med enkel majoritet.
 
§11  Stadgeändringar
Ändringar av dessa stadgar beslutas vid årsmöte och avgörs med enkel majoritet. Yrkande om stadgeändring skall anmälas till styrelsen minst två månader före ett årsmöte.

 

Stanovy: Headliner
bottom of page